Specyfikacja techniczna stolarka okienna i drzwiowa
STOLARKA-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej .. CPV-45421110-8- Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO - 01 .. posadzkę, stolarkę okienną i drzwiową przed kurzem i brudem .. Zakres stosowania SST, Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.. WSTĘP 1.1.. Wstęp 1.1.. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót wymiany stolarki i monta żu nowej zwi ązanych z realizacj ą zadania 1.2.. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 1. kod cpv : 45421000-4Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej oraz drobnych elementów Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót wymienionych w ST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.Specyfikacji Technicznej pkt.. Zakres stosowania Warunki techniczne mają zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej oraz okien połaciowych.SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.1.12..

Stolarka drzwiowa.

1.4.Specyfikacja Techniczna - ST-14 MontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej 174 Nazwa projektu: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej, dz. nr 60/2 obręb Bystrzyca Górna 3. drzwi zewnętrzne do pomieszczenia gospodarczego - w kolorze jasnoszarym S 1502-G wg systemu NCS (paleta1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje następujący zakres robót budowlanych: - budowa i rozbiórka rusztowań, - roboty rozbiórkowe i demontażowe, - wymiana stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej, - docieplenie stropodachu pełnego nad IV kondygnacją,Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wyko-nania i odbioru robót budowlanych polegających na wymianie części stolarki okiennej i drzwiowej w: 1.. Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz.U.. Zakres stosowania ST 3 1.3.. Nr 24 poz. 83 23/02/1994) DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁ Y PODSTAWOWEJ W BROśCUSpecyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w p..

1.1.Stolarka okienna.

Zakres robótSTOLARKA, ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA 1.. Zakres robót obj ętych ST 3 1.4.. Ogólne wymagania dotycz ce robót 1.5.. CPV- 45422100-2- Stolarka drewniana.. Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-16%.Stolarka okienna i drzwiowa PCV Okna z PCV uchylno-rozwieralne na profilu cztero-komorowym z ogranicznikiem otwarcia.. Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Otwocku przy ul.. Zakres robót obj tych SST 1.4.. Wspólny Sáownik Zamówie (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 1.6.Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej oraz drzwi obrotowe.. Zakres robót wymienionych w ST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OD IORU RO ÓT UDOWLANYH SST - 9 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 1.. Zakres robót obj ętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót w czasie remontu wymienionego w punkcie 1.1. i obejmuj ą wymian ę stolarki okiennej.. Przedmiot Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej..

1.3.szczegÓŁowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÓt roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej.

Proponuje się zastosowanie stolarki drzwiowej firmy PORTA.. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kategoria robót - Stolarka okienna i drzwiowe kod CPV Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we właściwym miejscu.. sst - b 01.05.00 zmiana sposobu uŻytkowania wraz z przebudowĄ istniejĄcego budynku przedszkola na funkcjĘ ŻŁobka i rozbudowa budynku- docieplenie wraz ze ŚcianĄ warstwowĄ, budowĘ placu zabaw i parkingu.. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ispecyfikacja realizacji robót wymienionych w pkt.. Maksymalna wartość współczynnika U dla całego okna łącznie ze strefą krawędziową szyby 1,0 W/m2K.. Skrzydła płaskie okleinowane (CPL), pełne, w kolorze: Buk.• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 1.2.. Zakres stosowania SST 1.3.. Kolorowej 13, 2.. SPIS TREŚCI: 1..

1.1.Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.

Zakres robót obj ętych SST.. Przedmiot ST 3 1.2.. SZCZEGÓàOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA Spis tre ci 1.. Wilgotno ść bezwzgl ędna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera ć si ę w granicach 10 ÷16%.1 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej i okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi .. Zgodnie z wykazem stolarki okiennej okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne.Specyfikacje Techniczne stanowi ą cz ęść dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1.. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynno ści umo żliwiaj ące i maj ące na celu wykonanie monta żu stolarki drzwiowej i ślusarkiSpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 5 5.1.. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA 1.. Zakres stosowania specyfikacji1.0.4.. Filia Krajowej Szkoły Skarbowości w Białobrzegach przy ul. Wczasowej 50, 3.Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynno ści umoŜliwiaj ące i maj ące na celu wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej w budowanym obiekcie.. Ogólne wymagania dotycz ące robót 3 .2.2 Wymagania dla materiałów drewnianych (dla stolarki drzwiowej drewnianej ) Do produkcji stolarki budowlanej powinna by ć stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadaj ące normom pa ństwowym.. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej w ramach zadania pn. „ZMIANA SPOSOU UŻYTKOWANIA ORAZDo produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym.. Okre ślenia podstawowe 3 1.5.. CPV-45210000-2- Roboty budowlane w zakresie budynków.. Dobór i montaż stolarki drzwiowej, wykonać ściśle wg zestawienia stolarki załączonego w dokumentacji.. Ogólne wymagania dotycz ące robótSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA Wszelkie prawa autorskie zastrze Ŝone - reprodukcja zabroniona.. Zakres stosowania SSTSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV 45420000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA .. W opisach projektu budowlanego, a nawet w projekcie wykonawczym przezroczyste przegrody budowlane są często charakteryzowane nieprecyzyjnie.Nieraz opis ten ogranicza się do określenia sposobu otwierania okna czy materiału, z jakiego ma być wykonany profil.Specyfikacja Techniczna- stolarka okienna i drzwiowa.. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1.. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.. WSTĘP.. Warunki przystąpienia do robót Przed przystąpieniem do wykonywania montażu stolarki okiennej i drzwiowej powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.. c/ po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie budynku w stanie .. - demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami - rozebranie istniejących okładzin .S 01.00..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt