Opisz schemat przedstawiający budowę cząsteczki mydła
witam wie ktoś jak ogarnąć te zadania ?. Zapisz dwa równania reakcji substytucji nukleofilowej oraz dwa równania reakcji substytucji elektrofilowej.. Woda używana do prania powinna być pozbawiona soli wapnia i magnezu, czyli powinna być miękka.. (1 pkt)Na schemacie przedstawiono budowę nerki człowieka (przekrój podłużny), strzałkami oznaczono kierunek ruchu płynów (krwi i moczu).Wykorzystaj przedstawione symbole i narysuj schemat cząsteczki DNA składający się z czterech par nukleotydów.. Do nasyconych kwasów tłuszczowych zaliczamy kwasy palmitynowy i stearynowy.. Zadanie 4.. Mydła i detergenty syntetyczne dobrze rozpuszczają się w wodzie, powstajeCząsteczka wody jest ., czyli ma budowę polarną.. Replikacja DNA, geny i genomy, kod genetyczny i ekspresja genów.. Uczeń: 1) przedstawia znaczenie biologiczne mitozy i mejozy, rozróżnia komórki haploidalne i diploidalne, opisuje budowęNa schematach przedstawiono dwuwarstwę lipidową (A) i budowę cząsteczki fosfolipidu (B) na przykładzie fosfatydylocholiny, której jeden łańcuch jest nienasycony.. Cząsteczki mydła (detergentu) unoszą cząsteczki brudu z pianą, gdyż odrywają je od powierzchni wody.. adenozynotrójfosforan - organiczny związek chemiczny, nukleotyd adeninowy zbudowany z adenozyny z przyłączoną wiązaniem estrowym w pozycji 5′-OH grupą trifosforanową.Odgrywa on ważną rolę w biologii komórki jako wielofunkcyjny koenzym i molekularna jednostka w wewnątrzkomórkowym transporcie energii..

Uzupełnij schemat przedstawiający ustawienie jonów mydła na granicy faz.

3.Budowa i rola kwasów nukleinowych.. Najstarsze znane dowody na stosowanie mydła pochodzą z roku ok. 2800 p.n.e. z .. (0-1) Podaj, który z procesów przedstawionych na schemacie - acetylacja czy deacetylacja - prowadzi do zahamowania ekspresji informacji genetycznej danego fragmentu DNA.. Podpisz na schemacie wszystkie elementy budowy DNA oraz zaznacz i podpisz jednostkę strukturalną tej cząsteczki.. Podobne pytania.. 0 0 Odpowiedz.. główka - jest częścią hydrofilową - czyli „lubiącą wodę" Jak widać, cząsteczka mydła składa się z części hydrofilowej - zwilżanej przez wodę i hydrofobowej - nie zwilżanej przez wodę.Mydła - sole metali i wyższych kwasów tłuszczowych o 12-20 atomach węgla (np. palmitynowy, stearynowy, oleinowy).Są związkami powierzchniowo czynnymi - zmniejszają napięcie powierzchniowe na granicy faz.. 0 ocen | na tak 0%.. Zapisz cztery równania reakcji, którym ulega ten związek.. Przykładowe .2.. Wskazówki: 1.. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do znaczenia powstałych zmian .Na schemacie przedstawiono efekt nieprawidłowego przetoczenia pełnej krwi.. Edukacja dziecka do muzyki.. W cząsteczce mydła fragmentem hydrofobowym jest grupa węglowodorowa, charakterystyczna również dla cząsteczek związków, które nie rozpuszczają się w wodzie, takich jak tłuszcz czy benzyna.Cząsteczka mydła składa się z dwóch części o skrajnie różnych właściwościach: hydrofilowej (zwanej „głową") oraz hydrofobowej (zwanej „ogonem")..

...podać budowę cząsteczki kwasu oleinowego.

Naukowcy zbadali materiał genetyczny pewnego wirusa.. Wyniki swoich badań przedstawili w tabeli.Uzupełnij tabelę, w której porównano budowę i funkcje RNA i DNA.. Dawca:Grupa B Biorca: Grupa A Zadanie 14.. I II Wszystkie arkusze maturalne znajdziesz na stronie: arkuszematuralne.plNa schemacie przedstawiono modyfikacje fragmentu chromatyny o długości ok. 600 par zasad.. (3pkt) Schemat I przedstawia proces transkrypcji, schemat II przedstawia sposób syntezy cząsteczki m-RNA.. Jedność i różnorodność, praca zbiorowa, Warszawa 2008.Podkreśl właściwe wyrażenia tak, aby schemat przedstawiał zmiany, które zaszły w przemyśle Niemiec w ostatnich kilkudziesięciu latach (między latami 60.. Na podstawie powyższych informacji podaj grupę krwi dawcy oraz biorcy.. Narysuj pełny wzór strukturalny i opisz (maksymalnie w pięciu zdaniach) budowę cząsteczki propenu.. Zapisz cztery równania reakcji, którym ulega ten związek.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Substancje powierzchniowo czynne — to grupa związków chemicznych, których cząsteczki są zbudowane z 2 elementów o przeciwnym powinowactwie do wody: z elementu hydrofobowego (o małym powinowactwie do wody) oraz elementu hydrofilowego (o dużym powinowactwie do wody)..

Napisz wzor, Narysuj schemat cząsteczki mydła-stearynian sodu.

Mydła to sole wyższych kwasów karboksylowych.Schemat punktowania.. Na podstawie analizy powyższego schematu uzupełnij brakujące nazwy związków chemicznych i procesów oznaczonych literami A-D oraz podaj przykład wykorzystania przez organizm roślinny energii zgromadzonej w ATP.. Składają się z dwóch części: hydrofobowej (tłuszczolubnej), stanowiącej łańcuch węglowodorowy, i hydrofilowej (wodolubnej).. Zadanie 45.. Mydła znane są od starożytności i służą od tego czasu jako środki myjące i piorące.. Cząsteczki mydła (detergentu) unoszą cząsteczki brudu z pianą, gdyż odrywają je od powierzchni wody.. Część hydrofobowa to najczęściej alifatyczna lub alkiloaromatyczna grupa węglowodorowa zawierająca 10 - 22 .Opis obrazu ma trójdzielną budowę (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), a każda z jego części ma spełniać określony cel.. Kwas oleinowy jest nienasyconym kwasem tłuszczowym.. opisz budowę termometru 2011-01-07 18:44:55; Opisz budowę tkanki nabłonkowej 2011-01-13 18:05:51-Wyjaśnij .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Narysuj pełny wzór strukturalny i opisz (maksymalnie w pięciu zdaniach) budowę cząsteczki propenu.. Zastanów się dobrze, co jest tematem obrazu, jaka jest jego kompozycja, jaką techniką został wykonany, jaką rolę odgrywają jego poszczególne elementy..

a) Opisz sposób, w jaki utrzymywana jest dwuniciowa struktura cząsteczki DNA.

Mydła -to sole potasowe lub sodowe wyższych kwasów tłuszczowych.Stan skupienia mydła zależy od tego, czy jest to sól sodowa - mydło stałe, w kostce, np. stearynian sodu C 17H 35COONa, sól potasowa -mydło płynne, maziste np. stearynian potasu C 17H 35CQOK.. Zadanie wykonaj przy pomocy podręcznika (str. 167).. opisać budowę i otrzymywanie wyjaśnić, jak etanol i metanol działa na organizm człowiekaDlaczego mydła służą do prania i mycia?. układać równania dysocjacji jonowej kwasów karboksylowych.. b) * Wyjaśnij rolę tych wiązań w procesie syntezy DNA.1.. Zadanie 23.. Na podstawie: Biologia.. Mydła i detergenty (opis, budowa, zasada działania, wpływ na środowisko) .. (1 pkt) (maj, 2007) Na rysunku przedstawiono schemat struktury cząsteczki DNA.. W jej budowie molekularnej można wyróżnić dodatnie jony sodowe (lub potasowe w mydłach potasowych) oraz ujemne łańcuchy reszt kwasowych.Opisz budowę cząsteczki mydła i wyjaśnij mechanizm usuwania brudu.. Podkreśl wzory sumaryczne związków chemicznych, które dobrze rozpuszczają się w wodzie.. Napisz wzor, Narysuj schemat cząsteczki mydła-stearynian sodu.. 2.Mydła dodane do wody ustawiają się w ten sposób, że ich 1. hydrofobowe, 2. część hydrofobowa (ogon), 3. część hydrofilowa (głowa), 4. hydrofilowe głowy zanurzają się w wodzie (zmniejszając napięcie powierzchniowe wody),a ich 1. hydrofobowe, 2. część hydrofobowa (ogon), 3. część hydrofilowa (głowa), 4. hydrofilowe ogony .Wyższe kwasy karboksylowe nazywamy również tłuszczowymi, gdyż cząsteczki tłuszczów zawierają w swym składzie reszty tych kwasów.. Woda używana do prania powinna być pozbawiona soli wapnia i magnezu, czyli powinna być miękka.. a,zaznacz część hydrofobową i hydrofilową b,zaznacz ich orientacje na granicy faz woda/powietrze szukałem w necie ale brak rezultatów może zle szukałem ale nie znalazłem.Cząsteczki mydła mają charakterystyczną budowę.. - za poprawne wyjaśnienie uwzględniające konieczność zamknięcia się kanałów jonowych otwieranych przez neuroprzekaźnik, aby mogło dojść do powrotu potencjału spoczynkowego błony postsynaptycznej.. Cząsteczka wody ma budowę polarną, jest więc dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji o budowie polarnej.. Zadanie 39. zapisać równania reakcji kwasów karboksylowych z metalami, tlenkami metali oraz reakcje zobojętniania.. Wymogi podstawy programowej: Genetyka: Materiał powtórzeniowy z gimnazjum.. Zapisz dwa równania reakcji substytucji nukleofilowej oraz dwa równania reakcji substytucji elektrofilowej.. Woda, która zawiera dużo tych soli nazywamy wodą twardą.Mydła i detergenty (opis,budowa,zasada działania,wpływ na środowisko) .. Woda, która zawiera dużo tych soli nazywamy wodą twardą.Budowa cząsteczki mydła (ogonek - główka) ogonek - (grupa węglowodorowa) jest częścią hydrofobową - czyli „nie lubiącą wody".. W schemacie uwzględnij wszystkie stadia rozwojowe, miejsca i czas ich bytowania..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt