Błędny opis przedmiotu zamówienia
akt: KIO 1481/18, stwierdzono, że dopuszczalne jest użycie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych wskazujących na standard rozwiązania, tj. standard kodowania danych przesyłanych do smartfonów (protokół komunikacji) w urządzeniach typu beacon .OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ I OGÓLNA I Przedmiot zamówienia 1.. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkolenia z zakresu przeciwdziałania nieprawidłowościom i nadużyciom w projektach unijnych dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - sektor energetyka.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) elem zamówienia jest zbudowanie i wsparcie do systemu informatycznego zwanego Systemem monitorowania wskaźników Projektu Doradztwa Energetycznego (zwanego dalej w skrócie SMWP lub Systemem).. Główne założenia Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie usługi w postaci Prywatnej chmury obliczeniowej według niniejszej specyfikacji oraz zapewnienie obsługi usługi Prywatnej chmury obliczeniowej po stronie Wykonawcy, a także zapewnienie zasobów ludzkich do wykorzystania przez Zamawiającego podczasOpis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis ilościowy i miejsce dostawy sprzętu.. 3.Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą: a) posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji,Referat "Opis przedmiotu zamówienia i wynagrodzenie ryczałtowe w robotach budowlanych - braki, błędy, spory" - dr inż. Olgierd Sielewicz, prezes spółki WACETOB - wygłosił 28 czerwca 2010 r. podczas konferencji Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa: "Prawo zamówień publicznych po nowelizacji - konsekwencje prawne za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy o roboty .trzy wskazane powyżej przesłanki opisania przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, itp., muszą być interpretowane ściśle jako wyjątek od reguły..

6.Opis przedmiotu zamówienia 1.

Mam takie pytanie.. Biegły do opisu przedmiotu .•Oddział4 Opis przedmiotu zamówienia(art. 99 -103) •Oddział5 Przedmiotowe środkidowodowe - środki dowodowe jakich możewymagaćzamawiającyod wykonawcy w celu weryfikacji czy oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi są zgodne z wymaganymi cechami zawartymi w szczególnościw opisie przedmiotu zamówienia(art. 104-107)Przez zamówienia publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.. Co zatem powinien zrobić zamawiający, gdy stwierdzi, że popełnił błąd w opisie przedmiotu zamówienia, nieprawidłowo stosując art. 29 ust.. Musi go wykonać zgodnie z art. 29 ust.. Zakres zamówienia Zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadań pn.: 1.. Minimalne wymagania dotyczące zakupu sprzętu komputerowego dla PGWWP.CZĘŚĆ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.. Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej .OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS TECHNICZNY OFEROWANYCH MEBLI- II CZĘŚĆ - Dostawa mebli biurowych dla Biura Współpracy Międzynarodowej Wyposażenie pomieszczenia nr 36/36a w Gmachu Głównym UWr.. Produkt - oznacza to wszelkie działanie, produkt, utwór, dokumentPojęcie „opis przedmiotu zamówienia" występuje wyłącznie w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust..

w meble biurowe.Opis przedmiotu zamówienia publicznego.

− Zakaz utrudniania uczciwej konkurencji.. W ramach PFU zamawiający wskazał, że zamówienie obejmuje odcinek określonej ulicy na długości 270 m.błędny opis przedmiotu zamówienia w Orzeczeniach KIO, SO, UZP, ETS, TSUE, SN, SA, NSA, GKO, Prasa, ZA, Forum, Inne oraz Prawo.. Słownik: 1.. 2 pkt 3 upzp) ustawodawca posługuje się pojęciem „określenie przedmiotu zamówienia .1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią OSE.. 99 sztuk laptopów, 2.. Łącza szerokopasmowe zakończone będą w szkole stykiem Ethernet, będą spełniały gwarantowanąOpis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowi o istotnych postanowieniach późniejszej umowy.. − Nakaz szczegółowego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia publicznego.. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszarów Natura 2000 Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051, Niedźwiedzie Wielkie PLH280050, Ostoja BoreckaSama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez Odwołującego nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum, czemu Odwołujący nie zaprzeczył" (UZP .Kryterium oceny ofert to cena i termin dostawy..

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.

Przestrzeganie zasady równego traktowania Wykonawców.. Precyzyjność opisu przedmiotu zamówienia ma kluczowe znaczenie dla prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - pisze Paweł Wójcik w LEXZamówienia Publiczne.zastrzeżono inaczej w szczegółowym zapisie w Opisie Przedmiotu Zamówienia.. Wykonawca dostarczy sprzęt, do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w następujących ilościach: 1.. Nazwa zamówienia: Dostawa licencji w celu rozbudowy istniejącego środowiska w zakresie oprogramowania wirtualizacyjnego oraz oprogramowania do monitorowania i wykrywania incydentów bezpieczeństwa, zmiana sposobu licencjonowania licencji, wsparcie techniczne na okres 12 miesięcy wraz Na udzielenie zamówienia składa się szereg warunków do spełnienia nie tylko po stronie wykonawcy, ale również zamawiającego, zwłaszcza odpowiedni opis przedmiotu zamówienia.błąd w opisie przedmiotu zamówienia w Orzeczeniach KIO, SO, UZP, ETS, TSUE, SN, SA, NSA, GKO, Prasa, ZA, Forum, Inne oraz Prawo.. Otóż jak to często w pracy bywa ogłasza się postępowania szczególnie na sprzęt medyczny po czym zazwyczaj po otwarciu ofert wnioskodawcy orientują się, że sobie źle opisali ten sprzęt i w ogóle nie o to chodziło .Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1. rozporządzenia, za całkowicie błędne należy uznać wyszczególnienie jako opracowań wchodzących w zakres „dokumentacji projektowej" (będącej składową przedmiotu zamówienia na .1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I..

8043 orzeczenia dotyczące ustawy ...Błędny opis przedmiotu zamówienia.

Składka za ubezpieczenie płatna będzie przez Zamawiającego przelewem w ratach, na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur i polis w terminach określonych w § 7 wzoru Umowy.. Post autor: wolfspider666 » 22 września 2011, o 06:27.. Przedmiot Zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą, rozładunkiem żywności przez Wykonawcę.. 99 sztuk myszy, 3.. 3 PZP?1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych, nabiałowych, wędliniarskich i mięsnych, pieczywa oraz ryb, przetworów rybnych dla Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, Opatów.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje .Opis przedmiotu zamówienia Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich.. Łukasz Laszczyński: Opis przedmiotu zamówienia dokonany przez zamawiających na etapie przygotowania postępowania ma charakter determinujący dla całego późniejszego postępowania.Czynności te nie zostały pozostawione swobodnemu uznaniu zamawiających, ale winny zostać dokonane z zachowaniem ustawowych reguł, a najważniejszym jest, iż przedmiotu zamówienia nie można opisywać w .Zamówienie było realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj", dlatego opis przedmiotu zamówienia został dokonany za pomocą programu funkcjonalnoużytkowego (PFU).. 99 sztuk toreb.. W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 sierpnia 2018 r., sygn.. W charakterystyce ogłoszenia o zamówieniu (np. art. 48 ust.. 6610 orzeczeń dotyczących ustawy .Przyjęło się, iż wszelkie wątpliwości i niejasności w opisie przedmiotu zamówienia tłumaczyć należy na korzyść wykonawcy.. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w .Możliwość użycia nazwy własnej wskazującej na standard.. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; dalej: upzp) oraz w drukach ZP-1 i ZP-2.. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : Usługi sprzątania budynków ; Usługi sprzątania biur ; Usługi czyszczenia okien ; Usługi .elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy.. Personel medyczny po wnikliwej ocenie stwierdził, że odpowiadają one opisowi przedmiotu zamówienia tzn. są monofilamentowe, polipropylenowe i niewchłanialne.Opis przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych .. Biorąc pod uwagę regulacje ww..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt