Czynniki rozwoju człowieka pedagogika
Normy rozwojowe.. 2.nia się: po pierwsze czynniki wewnętrzne, wrodzone, czyli własne i charakterystyczne danej osobie, po drugie czynniki zewnętrzne, bodźce środowiskowe, wpływające na proces wychowania, pobudzające do rozwoju także czynniki własne, wrodzone, po trzecie zaś czynniki osobowościowe czy duchowe, które wyrażają się przez pozytywneG.. Mimo wielu lat badań nad rozwojem ontogenetycznym zasób wiedzy o czynnikach rozwoju jest skromny.Rozwój wyższych funkcji psychicznych, w tym i zdolności, nie powoduje zmiany typu biologicznego u człowieka, co jest regułą w rewolucyjnym rozwoju organizmów i ich funkcji.. Rozwój pamięci, inteligencji i mowy 6.. Uwarunkowania rozwoju - rola determinant genetycznych (mechanizmy dziedziczenia, wybrane choroby genetyczne, poradnictwo genetyczne), stymulatorów paragenetycznych i niegenetycznych oraz modyfikatorów w rozwoju człowieka.. 5.Kolejnym czynnikiem mogącym wspierać rozwój jest szersze otoczenie, tj. zamierzone i niezamierzone wpływy ludzi, dobro kulturalne, telewizja, książki, komputery, Internet, wszelkie nowości z zakresu techniki.Plik Czynniki rozwoju psychicznego.doc na koncie użytkownika nutka_ciszy00 • folder Psychologia rozwoju człowieka • Data dodania: 24 paź 2010Wg Niemczyńskiego działania których przedmiotem jest drugi człowiek, kształtować nie w nastawieniu na określanie celów i dobór środków dla osiągnięcia lepszego stanu rzeczy..

Fazy rozwoju człowieka 3.

Właściwości te decydują o sposobie funkcjonowania organizmu, którego część składową stanowią.Pedagogika socjalistyczna wymienia następujące czynniki w rozwoju: biologiczna dziedziczność oraz wrodzoność cech nabyte w okresie prenatalnym, wpływy z zewnątrz środowiska oraz wpływy kulturowe, jak również własna aktywność człowieka.. Modele ujmowania i wyja śniania zmian rozwojowych.. Trwają dyskusje, na czym polega rozwój człowieka w późniejszym wieku.. Pojęcie rozwoju: Rozwój są to zmiany zachodzące w rozwoju człowieka mają wyraźnie określony kierunek, prowadzący do coraz lepszej regulacji stosunków jednostki ludzkiej z otoczeniem.. Teorie i modele rozwoju człowieka w ciągu życia (Freud, Erikson, Piaget, Vygotsky) 2.. Owo budowanie szacunku związane jest zarówno z dostrzeganiem twórczego potencjału człowieka jak i uwzględnianiem różnorakich barier np. związanych z migracjami, różnicami kulturowymi, niedostatkami w socjalizacji czy też niepełnosprawnością.Psychologia rozwoju człowieka jako jedna z subdyscyplin psychologii zajmuje się badaniem wzrostu, rozwoju i zmian w zachowaniach ludzi od poczęcia do śmierci Na określenie tej nauki używa się także innych nazw: psychologia rozwoju w ciągu życia, psychologia rozwoju człowieka, psychologia rozwojowa biegu życiaOgólny zarys związków zachodzących pomiędzy rozwojem fizycznym, psychicznym i motorycznym przedstawia rysunek 1: Rysunek 1 Schemat powiązań miedzy rozwojem fizycznym, psychicznym i motorycznym..

Czynniki i wyznaczniki rozwoju.

Czynniki egzogenne to czynniki związane ze środowiskiem1) rozwój trwa całe życie- od początku aż do śmierci 2) o plastyczności zmian rozwojowych- podłożem plastyczność układu nerwowego 3) o aktywności podmiotu w relacjach z otoczeniem 4) kultura, społeczeństwo a normy- wyznaczają kierunek rozwoju 5) o potencjale rozwojowym człowieka w ciągu życia 6) osoba zachowuje zdolność do .Człowiek się rozwija, co powoduje zmiany, według teorii czterech czynników są to zmiany: - genetyczne uwarunkowania rozwoju - środowiskowe (ekologiczne) uwarunkowania rozwoju - nauczanie i wychowanie - wyznaczniki rozwoju (czynniki przyczynowe) - aktywność własna - wyznaczniki rozwoju (czynniki przyczynowe) Według innych teorii czynniki determinujące rozwój i zachowanie człowieka można zawrzeć w cztery grupy podstawowe: • czynniki biologiczne, spośród wielu istotne są .Dla pedagogiki ważne jest jednak to, że dyscyplina ta bada i analizuje czynniki zewnętrzne, które za pośrednictwem różnych form integracji determinują rozwój człowieka.. Rozwój poznawczy 5.. Określeniem tym opisuje się właściwości całego genotypu człowieka.. Zbierając, chciałabym sprawozdawczo i ogólnie stwierdzić, że w pedagogice rozwój człowieka polega między innymi na następujących po sobie zmianach w życiu człowieka, realizujących się wskutek tkwiących w nim możliwości oraz bodźców płynących z otoczenia (wpływu środowiska i wielorakich procesów wychowywania).3 POJĘCIE ROZWOJU CZŁOWIEKA W PEDAGOGICE 161 chologią rozwojową, zajmuje się zagadnieniami rozwoju dzieci i młodzieży..

Metody pomiaru rozwoju osobniczego.

Rozwój moralny 7 .. Rozwoju [Bronfenberener „ekologiczna"]-wzrost zdolności rozumienia przez jednostkę swego otoczenia i ustosunkowania się do niego, podtrzymywanie lub zmienianie dotychczasowej właściwości tego otoczenia.Livinsona - przedmiotem rozwoju są zmiany struktury życia człowieka .Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - Czynniki genetyczne i środowiskowe wpływające na rozwój człowieka „Zdrowie" w świetle definicji Światowej Organizacji Zdrowia rozumie się jako subiektywnie odczuwaną pełnię sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej w wyniku odpowiedniego przystosowania się do warunków środowiska.1.. Źródło na podstawie : Wolański N., Prizkowa I., Sprawność fizyczna a rozwój człowieka, Sport i Turystyka Warszawa 1976, s.74 —————Pedagogika psychologiczna hołdowała potrzebom życiowym oraz wartościom praktycznym, które miały pomóc człowiekowi w zachowaniu i przystosowaniu się do środowiska.. Tak szeroko pojęte czynniki w osobowości i duchowości człowieka w połączeniu z rozumnością, wolnością, twórczością, wartościowaniem, otwartością religijną tworzą gatunkowe cechy człowieka oraz decydują o jego rozwoju.Rozwój- różnicowanie się komórek narządów do czasu pełnej dojrzałości , do rozrodu (prokreacji) def..

Są to czynniki endogenne i egzogenne.

CZYNNIKI ROZWOJU CZŁOWIEKA 1.Zadatki anatomiczno - fizjologiczne - typ układu nerwowego czyli jego siłę, równowagę i ruchliwość podstawowych procesów nerwowych (hamowanie i pobudzanie).. Nazywane również determinantami są jednym z czterech rodzajów czynników osobniczego rozwoju człowieka.. Aby rozwój dziecka mógł prze-biegać prawidłowo - zarówno pod względemDo najważniejszych wyznaczników rozwoju człowieka zaliczamy aktywność własną, bez której udziału rozwój psychiczny nie mógłby w ogóle dokonywać się i przebiegać, oraz wychowanie, kierujące kształtowaniem się świadomości i osobowości człowieka.Pedagogika wczesnoszkolna i psychologia rozwojowa dziecka 3301-L2PWPR.. Biologiczne i społeczne podstawy rozwoju i czynniki ryzyka 4.. Podstawowe poj ęcia teoretyczne w psychologii rozwoju człowieka - poj ęcie rozwoju, rodzaje zmian rozwojowych i mechanizmy warunkuj ące rozwój.. Chciano wychować jednostki, które byłyby zdrowe, mocne (silne psychicznie) i doskonale dawały sobie radę w otaczającym ich środowisku.Człowiek na każdym eta-pie życia doświadcza zmian w różnych sferach swojego funkcjonowania, ale to właśnie niemowlęctwo i wczesne dzieciń-stwo są okresami, w których zmiany rozwojowe są bardzo szybkie i mają ogromne znaczenie dla dalszego życia.. Mogą być takie 3 sytuacje: * H = P silny, zrównoważony typ układu nerwowego B * H > P jednostka jest zahamowana w pewnym sensie, może to .Aspekty rozwoju biologicznego człowieka.. Do czynników bywają nieraz zaliczane hormony.. Rozwój psychiczny człowieka wg koncepcji kulturowo - historycznej ma charakter upośredniony poprzez owe kulturowe środki pomocnicze.I.. Główne pytania, jakie zadaje psychologia w związku z rozwojem człowieka, dotyczą jego genezy i przebiegu.Uwarunkowania rozwoju człowieka Rozwój człowieka wyznaczają cztery podstawowe czynniki: 1. ,,zadatki biologiczne - predyspozycje jednostki, genotyp, wyposażenie genetyczne, cechy wrodzone; 2. środowisko - środowisko fizyczne (materialne), środowisko społeczne, stymulacja (podnieta) zewnętrzna, zewnętrzne wpływy niezamierzone; 3. wychowanie - wpływy intencjonalne, socjalizacja, kształcenie, nauczanie, modelowanie, ćwiczenie, instruowanie; 4. aktywność podmiotu .Do najważniejszych wyznaczników rozwoju człowieka zaliczamy aktywność własną, bez której udziału rozwój psychiczny nie mógłby w ogóle dokonywać się i przebiegać, oraz wychowanie, kierujące kształtowaniem się świadomości i osobowości człowieka.. Zmiany te mają charakter postępowej w sferach fizycznych i psychicznych, jednakże nie są jednakowo szybkie.. Sochaczewska wyróżniła czynniki od których zależy adaptacja.. 3.Czynniki endogenne genetyczne.. TEMATY..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt