Program koła języka niemieckiego w szkole podstawowej
Mapa strony.. Stanowi poszerzenie wiedzy z zakresu krajoznawstwa, zagadnień leksykalnych, gramatycznych oraz podstawowych sprawności językowych.Koło skupia młodzież chętną do poszerzania swoich umiejętności w zakresie języka niemieckiego i wiedzy o krajach niemieckojęzycznych jak również uczniów mających braki w opanowaniu języka.. PROGRAMY I PROJEKTY; SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE; PROJEKT "WODA NIEJEDNO MA IMIĘ" 100 - LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI; PROJEKT "AKTYWNA TABLICA" Kalendarz.. Kawalerów Orderu U śmiechu w Mysłowicach w formie zaj ęć pozalekcyjnych prowadzonych raz w tygodniu w ci ągu jednego roku szkolnego.. Zakres tematyczny został zaplanowany w oparciu o program nauczania języka niemieckiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej z kontynuacją w gimnazjum w klasach 1-3 (DKW- 4014- 213/99).Szkoła podstawowa klasy 7-8.. Uczniowie klas I-III i IV-VI szkoły podstawowejNiniejszy Program nauczania języka niemieckiego jest przeznaczony do realizacji z uczniami, którzy rozpoczęli kształcenie językowe w zakresie drugiego języka w szkole podstawowej, a zatem zakłada kontynuację uczenia się języka obcego.. Opracowanie: .Program jest przeznaczony do realizacji w ośmioklasowej szkole podstawowej prowadzącej naukę języka niemieckiego w wariancie II.2, czyli jako drugiego języka obcego, wymiarze 2-3 godzin tygodniowo, w dwuletnim cyklu kształcenia, zgodnie z ramowym planem nauczania,Opinia o programie nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego (poziom II.2) w szkole podstawowej (klasy 7-8) Autorki programu: Irena Nowicka, Dorota Wieruszewska Przedstawiony program skierowany jest do nauczycieli języka niemieckiego jako drugiego języka obcego na II etapie edukacyjnym, w klasie VII i VIII szkoły podstawowej,Program nauczania języka angielskiego dla klas 7-8 zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017; Ocena programu nauczania w szkole podstawowej wariant II.1 Podstawy programowej (klasy VII-VIII) *Program nauczania dla klas 7-8 szkoły podstawowej dotyczy uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasie 7 w roku szkolnym 2017/2018,1 Wrocław, dn. 16 czerwca 2017 r. Opinia o programie nauczania języka obcego w klasach I-III i IV-VIII szkoły podstawowej Autorki programu: Sylwia Rapacka, Katarzyna Wójcik Przedstawiony program dotyczy kształcenia ogólnego dla przedmiotu język obcyDokument zawiera program nauczania języka polskiego w klasach 7-8 szkoły podstawowej do cyklu Myśli i słowa..

... Świąteczna lekcja języka niemieckiego.

Przewidywane osiągnięcia uczniów VII.. 72 - 200 Nowogard .. Program zakłada bowiem w klasach IV-W szkole powinny być organizowane wydarzenia związane z językami obcymi nowożytnymi, np. konkursy, wystawy, seanse filmowe, spotkania czytelnicze, dni języków obcych nowożytnych, zajęcia teatralne, udział w programach europejskich typu eTwinning, umożliwiające uczniom kontakt z rodzimymi użytkownikami języka oraz innymi .Szkoła Podstawowa w Orzechowie.. Cele ogólne 2.. Jest to program zajęć dodatkowych odbywających się po lekcjach w wymiarze 1 godziny tygodniowo, dla uczniów , którzy wykazują zainteresowanie nauką drugiego języka obcego i którzy chcieliby w przyszłości uczyć się języka .gnięć uczniów w zakresie języka niemieckiego szkole podstawowej w wariancie II.2.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!. Zakres gramatyczny VI.. Odwołuje się w pierwszej kolejności do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy pro-gramowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły pod-Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego (poziom II.2) w szkole podstawowej (klasy VII-VIII) Autorzy: Irena Nowicka, Dorota Wieruszewska Zobacz opinię merytoryczną o programie >> Serie realizujące program: Kompass Team 1-2 Klasse!.

Założenia ...Program kółka języka angielskiego dla klas trzecich szkoły podstawowej I.

PROGRAM WŁASNY KOŁA JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY V Spis treści I. Metryczka programu II.. Sukces tego programu zależał będzie od aktywności uczniów, ich zaangażowania, motywacji oraz wkładu własnej pracy.Program edukacyjny Wir sind froh, wir sind fit.. Program ma charakter otwarty: opisane sposoby realizacji celów i treści należy traktować jako .1 Irena Nowicka Dorota Wieruszewska Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego j ęzyka obcego (poziom II.2) w szkole podstawowej (klasy 7-8) PWN Wydawnictwo Szkolne Warszawa 2017Takie uj ęcie nauczania j ęzyka obcego w szkole podstawowej umo żliwia realizacj ę tego programu przez uczniów ucz ących si ę j ęzyka obcego od pierwszej klasy szkoły podstawowej i kontynuuj ących j ą w klasach IV-VIII.. Orzechowo 24.. Program nauczania dla klas 7-8 zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017 (PDF) .. Program nauczania języka niemieckiego, wariant III.2.0 (WORD) Opinia do programu nauczania języka niemieckiego, wariant III.2.0 .Opiekun: mgr Grażyna Sekida CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KÓŁKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO: motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego; rozbudzanie iProgram koła języka niemieckiego dla klasy I gimnazjum .. Zajęcia te realizowane są w wymiarze jednej godziny tygodniowo.. Wstęp.. Jest to program o układzie liniowym podzielony na moduły.Program koła języka niemieckiego jest zgodny z Programem nauczania języka niemieckiego dla klas IV- VI szkoły podstawowej z kontynuacją w gimnazjum w klasach 1-3 (nr DKW 4014-213/99)..

Cele edukacyjne programu 1.

Szczegółowe cele językowe IV.. W ramach lekcji języka niemieckiego uczniowie chętni tworzyli kalendarze adwentowe w wersji online, korzystając z aplikacji udostępnionej przez wydawnictwo "Nowa Era".. Przedmiot: język niemiecki (zajęcia dodatkowe) Typ szkoły: Gimnazjum Etap nauki: kurs podstawowy Czas realizacji: rok szkolny 2009/2010 w wymiarze 14 godzin w semestrze I. Zofii Grzybowskiej w Straszowie.. Wstęp III.. Toll !Program, który przedstawiłam, powstał z myślą o uczniu zdolnym, chętnym do pogłębiania swych wiadomości i umiejętności językowych.. W związku z tym uczniowie poznają słownictwo dotyczące najbliższych im obszarów życia oraz niezbędne struktury gramatyczne, poszerzą informacje na temat Niemiec-ich kultury.Szkoła Podstawowa im.. KOŁO WOLONTARIATU.. Podsumowanie I. Metryczka programu Przedmiot: język .Zakres tematyczny został zaplanowany w oparciu o program nauczania języka niemieckiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej z kontynuacją w gimnazjum w klasach 1-3 (DKW- 4014- 213/99).. .Nowa podstawa programowa dla języka niemieckiego jako języka obcego nowożytnego jest taka sama jak dla wszystkich innych języków obcych nowożytnych i - jak to określają jej autorzy - ma charakter bardziej ewolucyjny niż rewolucyjny w stosunku do podstawy programowej z 2012 roku.. Jest to jednak nowy dokument, stanowiący podstawę do opracowania przez nauczyciela programu nauczania .Uczniowie w trakcie zajęć będą uczyć się podstaw języka niemieckiego, tak aby posługiwać się językiem w typowych sytuacjach życia codziennego..

Metryczka programu.

Program przeznaczony jest do realizacji w klasie czwartej szkoły podstawowej i zaplanowany jest na jedną godzinę tygodniowo.Program koła języka niemieckiego dla klasy V szkoły podstawowej Przedmiot: język niemiecki (zajęcia dodatkowe) Typ szkoły: Szkoła Podstawowa w Gumowie Czas realizacji: rok szkolny 2008/2009, w wymiarze jednej godziny tygodniowo Autor: Nina Grzelak Założenia i cele programu: Niniejszy program został opracowany dla uczniów klasy V .Program jest przeznaczony do realizacji w nauczaniu j ęzyka niemieckiego w klasach I-III w Szkole Podstawowej Nr 3 im.. ZAŁOŻENIA PROGRAMU: Niniejszy projekt edukacyjny dotyczy realizacji zagadnień z zakresu nauczania języka niemieckiego w klasach IV-V szkoły podstawowej w ramach zajęć koła języka niemieckiego.. Zagadnienia będące przedmiotem koła Treści omawiane na zajęciach koła obejmują treści nauczania zawarte w podstawie programowej .Program przeznaczony jest dla zdolnych uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjum, którzy pragną poszerzyć swoją znajomość języka niemieckiego oraz lepiej poznać kulturę krajów niemieckojęzycznych.. CELE PROGRAMU: Nadrz ędnym celem nauczania j ęzyka niemieckiego dzieci w wiekuProgram zajęć koła języka niemieckiego adresowany jest do uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej.. Ustawienia.. Zakres tematyczny 2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt